مرتب سازی بر اساس:
موقعیت مکانی
بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

1,200,000

تومان

بن سای سم اسبی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

250,000

تومان

بنسای با گلدون مسی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

480,000

تومان

میخک هندی
ارشیدا گل ( تهران شمال )

280,000

تومان

300,000 تومان
گلدان بن سای
ارشیدا گل ( تهران شمال )

495,000

تومان

درخچه بن سای(میخک هندی)
گلکده مریم ( تهران جنوب )

500,000

تومان

540,000 تومان